Informace

Obchodní podmínky

Úvodní ustanovení

Následující obchodní podmínky upravují vztahy mezi kupujícím a prodávajícím vzniklé při uzavírání kupní smlouvy prostřednictvím on-line objednávky umístěné na internetové adrese www.mamedrevo.cz. Obchodní podmínky jsou v souladu s ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění.

Obchodní podmínky jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupující je na obchodní podmínky upozorněn před odeslání objednávky a s odeslání objednávky kupující potvrzuje, že se těmito podmínkami seznámil a souhlasí s nimi. Pokud jsou v kupní smlouvě dohodnuty jiné podmínky než následující obchodní podmínky, přednost mají vždy dané specifické obchodní podmínky v kupní smlouvě.

Popis štípaného dřeva

Štípané dřevo se prodává v jednotce sypaný prostorový metr (sprm). Jedná se o štípaná polínka různých délek neurovnaná volně nasypaná do krychle 1x1x1 m.

Původ dřeva je Česká republika.

Další vlastnosti štípaného dřeva

Různé délky

Štípané dřevo dle aktuální nabídky řežeme na délky 25 cm, 30 cm, 33, cm, 40 cm, 45 cm, 48 cm, 50 cm. Naštípané dřevo vozíme nákladním autem MAN s malým kontejnerem, který přiveze cca 6 sprm, nebo s velkým kontejnerem, který přiveze cca 15 sprm měkkého dřeva nebo 10 sprm tvrdého dřeva. Při štípání nelze ovlivnit, aby byla polínka stejně velká, můžou být silnější i drobné. Při štípání můžou vzniknout i kratší polena z důvodu různé délky kmene stromů. Také vznikají drobné třísky, zlomky a odloupnutá kůra, které jsou přirozeně součástí dodávky. Jejich přítomnost v dodávce nesnižuje množství ani kvalitu dodaného dřeva.

Je důležité si uvědomit, že z 1,6 sprm se vyskládá přibližně 1 m skládaného dřeva (prm). 1 prm = cca 1,6 sprm.

Vlhkost dřeva

Dřevo prodáváme z aktuální těžby ve stáří 3 - 12 měsíců. Čerstvě vytěžené dřevo má přibližně 50 % vlhkosti. Vlhkost postupně klesá k doporučované hranici 20 % pro ideální výhřevnost. Znamená to, že letos nakoupené dřevo, bude mít nejlepší výhřevnost za rok.

Hniloba dřeva

České normy stanovují, že palivové a krbové dřevo musí splňovat především požadavek na procentuální podíl hniloby (maximálně 70 %), popř. může nést jiné známky poškození, jako např. pokřivení, sukovatost.

Prodávající rovněž nenese zodpovědnost za škody, které by mohly vzniknout v souvislosti s dodáním zboží jako např. zanesením dřevokazného hmyzu, mikroskopických organismů, členovců, dřevokazných hub apod., pro které je dřevo přirozeným prostředím.

Je důležité si uvědomit, že sortiment k výrobě palivového dřeva je vždy horší než pro pilařskou výrobu řeziva.

Objednávka

Sortiment nabízeného štípaného dřeva se nachází na webové stránce www.mamedrevo.cz.

Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty (DPH) a zůstávají v platné podobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém stránce.

Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvuza individuálně sjednaných podmínek.

Objednávat můžete online formulářem na webu www.mamedrevo.cz, telefonicky, emailem, SMS zprávou, přes Whatsapp nebo osobně na adrese sídla společnosti Jar. Haška 1588/4,

370 04 České Budějovice, nebo na adrese manipulačního skladu společnosti Na Sádkách,

p. č. 1605/2, 370 04 České Budějovice (GPS 48.9757842N, 14.4598292E).

Kontakt: Ing. Jakub Máchal, 721 048 127, Whatsapp 722 149 968, machalj@c-budejovice.cz.

Objednávky musí obsahovat všechny údaje pro splnění podmínek kupní smlouvy (specifikace zboží, kontaktní údaje, způsob dopravy, způsob platby).

Objednávka dále slouží k rezervaci palivového dřeva a organizaci dopravy na místo určení.

Objednávka je oboustranně závazná po potvrzení ze strany prodávajícího, čímž dojde

k uzavření kupní smlouvy.

Dodací lhůta

Objednané štípané dřevo bude dle jeho dostupnosti a provozních možností prodávajícího dodáno v co nejkratší době, konkrétní termín bude vždy dohodnut telefonicky nebo e-mailem.

Platba

  • Osobně při převzetí zboží
  • Převodem na účet prodávajícího na základě vystavené faktury

Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny na účet prodávajícího.

K fakturaci zboží dochází neprodleně po uskutečnění dodávky štípaného dřeva. Faktura je zasílána mailem nebo poštou na adresu kupujícího se splatností 14 dnů na účet prodávajícího, uvedený ve faktuře.

Dodání a reklamace

Dodáním štípaného dřeva se rozumí pouze sklopení dřeva z auta na pozemek kupujícího. Cena dopravy obsahuje ujeté kilometry ze skladu do místa dodaní a zpět na manipulační sklad dřeva.

Jezdíme především po zpevněných komunikacích – po polních a travnatých cestách jezdíme pouze při bezproblémové újezdosti, když nehrozí zapadnutí. Zákazník je povinen zajistit volné místo pro složení dřeva podle rozměrů dopravního vozidla.

Pokud nebude místo dostupné po újezdné trase pro nákladní vozidlo nebo nebude-li na místě zajištěn dostatečný prostor pro složení, má prodávající právo na náhradu přiměřených nákladů za dopravu a manipulaci neuskutečněné dodávky.

Naštípané dřevo vozíme nákladním autem MAN s malým kontejnerem, který přiveze cca 6 sprm dřeva, nebo s velkým kontejnerem, který přiveze cca 15 sprm dřeva nebo 10 sprm dřeva.

Zákazník si dodávku zkontroluje vždy při převzetí – složení dřeva z auta. Pokud je zjištěn nesoulad mezi deklarovaným množstvím či kvalitou dodávky palivového dřeva, je zákazník povinen tyto závady ihned nahlásit řidiči a spolu s ním vyhotovit záznam o reklamaci a pořídit fotografie závad. Na základě vyhotovené dokumentace bude reklamace řešena.

Zaplacením dodávky zákazník souhlasí s převzetím zboží, stvrzuje dodávku objednaného zboží a jeho kvalitu. Na pozdější reklamace nelze brát zřetel a budou zamítnuty.

Ochrana osobních údajů

Prodávající zpracovává osobní údaje kupujícího. Více informací k takovému zpracování najdete v Zásadách ochrany osobních údajů.

Závěrečná ustanovení

Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetové stránce prodávajícího. Objednáním kupující bez výhrad akceptuje veškerá ustanovení obchodních podmínek.

V situacích, které neupravují tyto obchodní podmínky se vztah kupujícího a prodávajícího řídí právním řádem České republiky.

Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dnem 1. 1. 2023.